Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování právních služeb

Kdo Vaše údaje zpracovává:

Vaše údaje budou v závislosti na Vaší volbě právního zástupce zpracovávat jednotliví advokáti

JUDr. Tomáš Doležal, advokát se sídlem U Hranic 3221/16, Praha 10

JUDr. Adam Doležal, advokát se sídlem U Hranic 3221/16, Praha10

Mgr. Jakub Uher, advokát se sídlem U Hranic 3221/16, Praha10

Proč Vaše údaje zpracováváme:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu nebo v důsledku plnění smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

Jaké údaje zpracováváme Váš kontakt a informace o Vás, zejména:

  • Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla)
  • Údaje, které nám sdělíte z důvodu převzetí Vašeho právního zastupování v konkrétní věci

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:

  • Údaje poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při vedené Vaší právní věci, případně z veřejných rejstříků

K čemu budeme údaje využívat:

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším právním zastupováním, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva:

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladů,
  • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
  • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
  • přenos, výmaz a omezení zpracování.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování. Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle + 420 267184055 nebo na email advokati@zdravotnictvi.cz.

Další informace o zpracování Vašich údajů Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního zastupování a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla po dobu 10 let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.