Výše odměny advokáta

Ujednání o ceně je vždy individuální záležitostí. V zásadě vycházíme ze smluvní odměny, a to buď z hodinové sazby, která v současné době je 2000,- Kč/hod, nebo z hodnoty věci. Základem pro stanovení odměny z hodnoty z věci je Advokátní tarif.
Odměna advokátovi má zohledňovat jednak míru a složitost práce poskytnuté klientovi, dále její časovou náročnost a v neposlední řadě i míru zodpovědnosti advokáta, vyjádřenou případnou újmou, která by klientovi vznikla, kdyby advokát svoji práci neodvedl řádně.
Jednorázové a první konzultace jsou placeny v hotovosti dle domluvy klienta s advokátem na začátku jejich jednání.
Další postup je obvykle takový, že pokud advokát převezme právní zastoupení, dohodne si s klientem další schůzku, na kterou připraví k podpisu mandátní smlouvu. Na první schůzce se rovněž dohodne, jakým způsobem bude vypočítávána odměna právníka a jak velká bude záloha, kterou klient v advokátní kanceláři složí při podpisu mandátní smlouvy, jejíž příklad můžete najít i zde.
Vyúčtovávání je prováděno měsíčně, nedohodne-li se klient s advokátem jinak. V případě Vašeho úspěchu ponese část nákladů na Vaše zastupování protistrana. Jak velká část to bude určuje tzv. advokátní tarif.
Všichni advokáti jsou pojištěni z odpovědnosti za škodu, kterou by mohli případně způsobit svému klientovi svým nedbalým jednáním. Znamená to, že jestliže advokát zanedbá svoji práci tak, že poškodí zájmy svého klienta, vzniklou škodu uhradí klientovi pojišťovna advokáta.